Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

17:43
1925 d9ad 500
KaraluchowyBlok
17:42
9322 acc8 500
Reposted fromregcord regcord viaSardion Sardion
KaraluchowyBlok
17:42
0770 879d 500
Reposted fromckisback ckisback viaSardion Sardion
KaraluchowyBlok
11:07
8735 2036 500
:(
Reposted fromlarwyastralne larwyastralne viaOsorkonius Osorkonius
KaraluchowyBlok
11:07
KaraluchowyBlok
11:03

April 19 2017

KaraluchowyBlok
20:34
3113 2aae 500
Reposted frompiehus piehus viaSardion Sardion
KaraluchowyBlok
20:34
9772 9dd9 500
Reposted fromkaiee kaiee
18:39
5935 154b 500

fuckreiva:

i was reading through my journal and i found this one page and it broke me

KaraluchowyBlok
18:39
KaraluchowyBlok
18:39
KaraluchowyBlok
18:38
KaraluchowyBlok
18:38
KaraluchowyBlok
18:38
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
KaraluchowyBlok
18:38
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”, profesor teatralnie się oburzył: „To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa >>kochać<< stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka. >>Kochać, to chcieć być czyimś dobrem<<. Zapamiętajcie to: >>chcieć być czyimś dobrem<<!”.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
KaraluchowyBlok
18:37
KaraluchowyBlok
18:36
Reposted fromlaserpony laserpony vianoisetales noisetales
KaraluchowyBlok
18:33
9726 53b0
18:32
Miałeś już w życiu taki moment, w którym sam nie wiedziałeś co czujesz? Gdy kogoś Ci brakowało, ale wszystkich od siebie odrzucałeś?
— (via 27–grudnia)
Reposted fromkostuchna kostuchna viapolciak polciak
KaraluchowyBlok
18:32
1839 eb1b
Reposted fromolgazet olgazet viamy-anxieties my-anxieties
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl